Nieuws
Kalender Seminaries

 

Fiscale aspecten rapporteursnota

7 juli 2011 – Jo Schrijvers

Hoewel een en ander slechts een eerste aanzet tot onderhandelen is, lijsten we toch al een aantal fiscale uitgangspunten voor u op. Tal van zaken, die reeds lang in fiscaal-professionele middens werden voorspeld, zullen kennelijk bewaarheid worden. Hoe deze punten er na onderhandeling zullen uitzien, is nog af te wachten.Bespreking rapporteursnota

 

De fiscale aspecten van het regeerakkoord

Alfa Advocaten - Regeerakkoord 1/12/2011 - Programmawet 28/12/2011 - Ontwerp Programmawet

Het Regeerakkoord Di Rupo is bekend gemaakt. Deze tekst bevat tal van politieke afspraken die op fiscaal vlak relevant zijn. Intussen zijn enkele maatregelen reeds ingevoerd en staan andere op til. HIerbij geven wij u een overzicht van deze fiscale bepalingen.
Slides
Alfa advocaten zal hierover toelichting verstrekken op haar cliëntenseminarie op 24 januari 2012. Meer informatie onder Kalender seminaries

Geheime commissielonen

Parl. Vr. n° 6590 van D. Clarinval en n° 6767 van Veerle Wouters, CRIV 53 COM 333, van 09/11/2011, p. 13-15.

De laatste tijd heerste in fiscale middens nogal wat commotie rond het verstrengde standpunt inzake geheime commissielonen. Uit een antwoord op een parlementaire vraag dd. 9 november 2011 blijkt de Minister van Financiën dit standpunt thans sterk te milderen. De minister bevestigt tevens dat de aanslag geheime commissielonen een strafrechtelijk karakter kan hebben in de zin van artikel 6 EVRM, en dit in navolging van de tussengekomen cassatierechtspraak. Het volledige antwoord van de minister kunt u nalezen via deze link

Interestkapitalisatie of anatocisme, veleer de uitzondering dan de regel in fiscale zaken

27/10/2011 - Jo Schrijvers - Accountancy & Fiscaliteit

Fiscale betwistingen zijn in essentie geschillen over geld. Bij beslechting van het fiscale geschil kan dit aanleiding geven tot het toekennen van moratoriuminteresten. Bij het berekenen van die interesten is het van belang te weten of het burgerrechtelijke gemene recht betreffende interesten doorwerkt in fiscale zaken, o.m. wat betreft de mogelijkheid over te gaan tot kapitalisatie van interesten. In de rechtspraak en rechtsleer werd in vraag gesteld of art. 418 WIB92 inzake het toekennen van moratoriuminteresten dermate is uitgewerkt dat het alle gemeenrechtelijke bepalingen inzake interesten opzijzet. Het gemeen recht werkt immers door tenzij de fiscale bepalingen ervan afwijken. Op die gronden werd verdedigd dat het gemeen recht inzake interestkapitalisatie in fiscale zaken kon worden toegepast gezien art. 418 WIB92 uiteindelijk schijnbaar enkel inzake het tarief en de berekeningswijze (per kalendermaand/afronding van de berekeningsgrondslag)afwijkt van het gemeen recht. Deze stelling werd recent door het Hof van Cassatie afgewezen. Link artikel

Het visitatierecht van de fiscale administratie

29/09/2011 - Jo Schrijvers - Accountancy & Fiscaliteit

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt in een recent arrest uitdrukkelijk het verschil tussen een huisbezoek dat kadert in een aangekondigd boekenonderzoek en een huisbezoek waarbij de administratie gebruik maakt van haar visitatierecht (Antwerpen 28 juni 2011). Het toepassingsgebied van het visitatierecht is beperkter en aan strikte, maar verantwoorde toepassingsvoorwaarden onderworpen. Link artikel

De subsidiaire aanslag: grondwettelijk hof valideert het overgangsrecht

08/09/2011 - Jo Schrijvers - Accountancy & Fiscaliteit

 Een procedure strekkende tot het geldig en invorderbaar verklaren van een subsidiaire aanslag in toepassing van art. 356 WIB 92 is erop gericht te vermijden dat misslagen in de procedure (behoudens de verjaring van de aanslagtermijnen), die gesanctioneerd worden door een vernietiging van de aanslag, er niet toe kunnen leiden dat de belastingplichtige definitief bevrijd wordt van zijn belastingschuld. Artikel 356 WIB 92 staat de fiscale administratie toe, ondanks de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag (bijv. wegens het ontbreken van een (gemotiveerd) bericht van wijziging), een nieuwe ‘subsidiaire aanslag’ aan het oordeel van de rechter voor te leggen en invorderbaar te laten verklaren. Een vroegere versie van art. 356 WIB92 werd ongrondwettig geacht gezien er in een bepaalde lezing zich geen termijn aan de belastingadministratie opdrong (cf. arrest n° 158/2009). De wet werd gewijzigd en er werd voorzien in een overgangsbepaling die nagenoeg elk voor de belastingadministratie nadelig effect van arrest n° 158/2009 retro-actief wegnam. Het Grondwettelijk Hof ziet echter geen graten in de overgangsbepaling. 
Link artikel