Nieuws
Kalender Seminaries

Voordeel van Alle Aard Woning: een aanvechtbare belasting! Wat nu? [1]

 1.        De forfaitaire waarderingsregeling schendt het gelijkheidsbeginsel

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 24 mei 2016 (2015/AR/1235) in een zaak verdedigd door Alfa Advocaten beslist dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard dat bestaat uit de terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon (hierna “VAA woning”) strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

De forfaitaire waardering van het “VAA woning” is immers veel hoger (sinds aanslagjaar 2013 1,25 of 3,8 keer hoger) indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon (BVBA, NV, Comm.VA, VZW …), dan indien dezelfde woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon, eenmanszaak, feitelijke vereniging, etc.

2.        Gevolgen van het arrest

Aangezien deze afwijkende waarderingsregeling voor toekenningen door rechtspersonen, ongrondwettelijk is bevonden, mag deze niet toegepast worden. Het gevolg hiervan is o.i. dat enkel nog de algemene waarderingsregel mag toegepast worden die het voordeel forfaitair bepaalt op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning.

Dit arrest is vanzelfsprekend enkel juridisch bindend in deze specifieke zaak, maar de redenering en beslissing van het hof kunnen ook door andere belastingplichtigen ingeroepen worden. Het is mogelijk dat de fiscale administratie zich niet neerlegt bij het arrest, maar tot op vandaag hebben wij geen kennis van een voorziening in cassatie ingediend door de fiscale administratie.

3.        Actiepunten

 

3.1. Voor de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2016 – belastbaar tijdperk 2015

Bij het indienen van de aangifte in de personenbelasting kan de belastingplichtige het voordeel volgens de fiscale fiche opnemen (dus met de discriminerende 1,25 of 3,8 multiplicator), en na ontvangst van de aanslag bezwaar indienen.

Een alternatief is het (te hoge ongrondwettelijke) voordeel dat op de fiscale fiche staat, niet aangeven in de personenbelasting, maar de algemene regel 100/60 x geïndexeerd KI aangeven (zonder de discriminerende 1,25 of 3,8 multiplicator toe te passen). Dit houdt evenwel een risico van belastingverhoging in.

 

3.2. Voor de aanslagjaren 2015 en voorgaande

-    Een bezwaar indienen tegen de aanslag in de personenbelasting voor zover de bezwaartermijn
nog niet is verstreken (6 maand vanaf de derde werkdag vanaf de verzending van het aanslagbiljet) of nog hangende bezwaren aanvullen.

-    Een verzoek tot ontheffing van ambtswege indienen voor de aanslagen in de personenbelasting die de laatste 5 jaar werden gevestigd (vanaf 1 januari 2012) en waarvoor de bezwaartermijn ondertussen verstreken is. Het is voor discussie vatbaar of de ontheffing van ambtswege in deze materie kan toegepast worden. O.i. kan evenwel worden verdedigd dat het arrest van het Hof van Beroep te Gent een “nieuw feit” is waarvoor ontheffing van ambtswege kan worden gevraagd.

-  Volledigheidshalve kan het instellen van een vordering tot schadevergoeding tegen de Belgische Staat vermeld worden, doch dergelijke procedures zijn in de praktijk fel gecontesteerd.

 

Indien het VAA reeds via rekening-courant werd verwerkt, is de situatie aanzienlijk complexer (aangezien daar geen aangifte en aanslag in de PB aan de orde zijn) en dient dit geval tot geval te worden bekeken.

 

[1] Dit document is louter ten informatieve titel en kan op geen enkele wijze als een fiscaal of juridische advies aangemerkt worden.

Fiscale aspecten rapporteursnota

7 juli 2011 – Jo Schrijvers

Hoewel een en ander slechts een eerste aanzet tot onderhandelen is, lijsten we toch al een aantal fiscale uitgangspunten voor u op. Tal van zaken, die reeds lang in fiscaal-professionele middens werden voorspeld, zullen kennelijk bewaarheid worden. Hoe deze punten er na onderhandeling zullen uitzien, is nog af te wachten.Bespreking rapporteursnota

Fiscale Algemene anti-misbruikbepalingen - enkele toepassingen kritisch geanalyseerd

Ludo Dillen

De administratie kan belastingontwijking bestrijden aan de hand van ‘punctuele’ wetgeving, specifieke en algemene anti-misbruikbepalingen. De nieuwe algemene anti-misbruikbepalingen bieden het voordeel dat de administratie moet bewijzen dat er sprake is van ‘fiscaal misbruik’ als gedefinieerd in artikel 344, §1 WIB92, artikel 18, §2 WREG (en artikel 1, §10 WBTW). Centraal staat dat de belastingplichtige (-schuldige) met het oog op het vermijden van belasting of het bekomen van een fiscaal voordeel rechtshandeling(en) stelt in strijd met de doelstelling(en) van een bepaling van het Wetboek of in uitvoering ervan genomen besluiten. In het artikel dat u hier kan consulteren wordt ingegaan op een aantal (on)mogelijke toepassingen

HERBELEGGING DOOR OVERDRACHT ACTIEFBESTANDDEEL BIJ BELASTINGVRIJE FUSIE?

19/01/2012 - L. Dillen en M. Delanote - Fiscale Actualiteit

   
   
Om meerwaarden gespreid te kunnen belasten, moet de verkoopwaarde van het overgedragen actiefbestanddeel herbelegd worden. Maar het is niet nodig om daarvoor effectief een nieuw activum aan te kopen. Een goed dat tot het ondernemingspatrimonium gaat behoren als gevolg van een belastingvrije herstructurering, kan volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent ook een geldige herbelegging vormen. Artikel 47 van het WIB 92 zegt immers niets over de manier waarop het goed waarin herbelegd wordt, verworven moet zijn. Het principe van de belastingneutraliteit doet daaraan geen afbreuk. Bij het standpunt van de rechtbank kunnen enkele bedenkingen worden gemaakt (Rb. Gent 25 oktober 2011).
 

De fiscale aspecten van het regeerakkoord

Alfa Advocaten - Regeerakkoord 1/12/2011 - Programmawet 28/12/2011 - Ontwerp Programmawet

Het Regeerakkoord Di Rupo is bekend gemaakt. Deze tekst bevat tal van politieke afspraken die op fiscaal vlak relevant zijn. Intussen zijn enkele maatregelen reeds ingevoerd en staan andere op til. HIerbij geven wij u een overzicht van deze fiscale bepalingen.
Slides
Alfa advocaten zal hierover toelichting verstrekken op haar cliëntenseminarie op 24 januari 2012. Meer informatie onder Kalender seminaries

Geheime commissielonen

Parl. Vr. n° 6590 van D. Clarinval en n° 6767 van Veerle Wouters, CRIV 53 COM 333, van 09/11/2011, p. 13-15.

De laatste tijd heerste in fiscale middens nogal wat commotie rond het verstrengde standpunt inzake geheime commissielonen. Uit een antwoord op een parlementaire vraag dd. 9 november 2011 blijkt de Minister van Financiën dit standpunt thans sterk te milderen. De minister bevestigt tevens dat de aanslag geheime commissielonen een strafrechtelijk karakter kan hebben in de zin van artikel 6 EVRM, en dit in navolging van de tussengekomen cassatierechtspraak. Het volledige antwoord van de minister kunt u nalezen via deze link

Interestkapitalisatie of anatocisme, veleer de uitzondering dan de regel in fiscale zaken

27/10/2011 - Jo Schrijvers - Accountancy & Fiscaliteit

Fiscale betwistingen zijn in essentie geschillen over geld. Bij beslechting van het fiscale geschil kan dit aanleiding geven tot het toekennen van moratoriuminteresten. Bij het berekenen van die interesten is het van belang te weten of het burgerrechtelijke gemene recht betreffende interesten doorwerkt in fiscale zaken, o.m. wat betreft de mogelijkheid over te gaan tot kapitalisatie van interesten. In de rechtspraak en rechtsleer werd in vraag gesteld of art. 418 WIB92 inzake het toekennen van moratoriuminteresten dermate is uitgewerkt dat het alle gemeenrechtelijke bepalingen inzake interesten opzijzet. Het gemeen recht werkt immers door tenzij de fiscale bepalingen ervan afwijken. Op die gronden werd verdedigd dat het gemeen recht inzake interestkapitalisatie in fiscale zaken kon worden toegepast gezien art. 418 WIB92 uiteindelijk schijnbaar enkel inzake het tarief en de berekeningswijze (per kalendermaand/afronding van de berekeningsgrondslag)afwijkt van het gemeen recht. Deze stelling werd recent door het Hof van Cassatie afgewezen. Link artikel

Het visitatierecht van de fiscale administratie

29/09/2011 - Jo Schrijvers - Accountancy & Fiscaliteit

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt in een recent arrest uitdrukkelijk het verschil tussen een huisbezoek dat kadert in een aangekondigd boekenonderzoek en een huisbezoek waarbij de administratie gebruik maakt van haar visitatierecht (Antwerpen 28 juni 2011). Het toepassingsgebied van het visitatierecht is beperkter en aan strikte, maar verantwoorde toepassingsvoorwaarden onderworpen. Link artikel

De subsidiaire aanslag: grondwettelijk hof valideert het overgangsrecht

08/09/2011 - Jo Schrijvers - Accountancy & Fiscaliteit

 Een procedure strekkende tot het geldig en invorderbaar verklaren van een subsidiaire aanslag in toepassing van art. 356 WIB 92 is erop gericht te vermijden dat misslagen in de procedure (behoudens de verjaring van de aanslagtermijnen), die gesanctioneerd worden door een vernietiging van de aanslag, er niet toe kunnen leiden dat de belastingplichtige definitief bevrijd wordt van zijn belastingschuld. Artikel 356 WIB 92 staat de fiscale administratie toe, ondanks de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag (bijv. wegens het ontbreken van een (gemotiveerd) bericht van wijziging), een nieuwe ‘subsidiaire aanslag’ aan het oordeel van de rechter voor te leggen en invorderbaar te laten verklaren. Een vroegere versie van art. 356 WIB92 werd ongrondwettig geacht gezien er in een bepaalde lezing zich geen termijn aan de belastingadministratie opdrong (cf. arrest n° 158/2009). De wet werd gewijzigd en er werd voorzien in een overgangsbepaling die nagenoeg elk voor de belastingadministratie nadelig effect van arrest n° 158/2009 retro-actief wegnam. Het Grondwettelijk Hof ziet echter geen graten in de overgangsbepaling. 
Link artikel